UKUPHALAZA

UKUPHALAZA

UKUPHALAZA

Abanye bayakunyanya abanye bayakuthanda. additionally, Kodwa

ayikho iyenzenjani kumele uphalazile ukhiphe isikhwakhwaladi. hence, Izigqabo

lezi zenhlanhla nezothando zisebenza ngakho ukuphalaza lokhu. furthermore, kwi

yinto ekade yaqala ukwenziwa futhi angiboni ukuthi iyophela. Uma uzothola umuthi wentando,

ave kubalulekile ukuthi uphalaze. Ukuphalaza yikho kanye okukhipha amabhadi. however, Yebo khona

kulesi sikhathi samanje ukuphalaza khona abangasakwazi. fence, Babhizi badunyelwa upotiyane njengamanje. Kulungileke.

 

 

Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuphalaza usungathintana nami. hence, Isikhathi

esiningi uma kuthiwa umuntu uyaphalaza, into esuke izokwenziwa ekuseni leyo. lastly, kunezizathu

zakhona zokuthi umuntu aphalaze ekuseni, akuvelanga nje kwalwalwa kwavukwa sekuthiwa umuntu akaphalaze

ekuseni. Engani uke ubone ukuthi uma umuntu ephalaza, uye athi uma eqeda athi phindemumva bese ekhwifa

ilanga. Kunesizathu sakhona. Ezinye izinto zamasiko noma zesintu ngeke waziqonda kahle.

 

 

UKUGQUMA

Ave kubalulekile ukugquma. additionally, Yebo abantu abaningi abakuthandisisi

kahle ngoba ngathi kuthe ukuba nzinyana kancane. hence, Uma umuntu egquma

usuke esusa yonke imimoya emibi kanye nezichitho nawowonke amabhadi asuke

efakiwe. Kodwa akusho ukuthi noma ungathatha amanzi asempompini noma asemfuleni

ugqume ngawo uzobe usuwasusile wonke amabhadi nezikhwakhwalala. Cha, ayidumi kanjalo mayizosuka.

Kunemithi yakhona esetshenziswayo ukuze umuntu akwazi ukuthi asizakale. hence, Uyothola abantu abahlukile abagquma ngezindlela ezihlukile. furthermore, Okubalulekile nje ukuthi ulandele imigomo nemibandela.

 

Abanye bakugquma ngesitofu, abanye bakugquma ngebhodwe. however, Ave

ngingakugqugquzeli ukugqunywa komuntu kusethsenziswa isitofu. hence, Izinyanga zibuye

zizitshele ukuthi zazi kakhulu kanti cha. hence, Umuntu akhale lapha phakathi, uyasha isitofu lesi wena

uqinise ikhanda uyobona ngomuntu eseqimtheka phansi nje. however, Phela bakwethu sinezifo ezingafani.

Kodwa-ke nawe muntu olashwayo ungatefi.

Ukuphalaza

Kunezinye izinto okumele uzibeke emqondweni uma uzosebenzisa imithi.

Njengesigqabo sothando nje, kuye kuthiwe ungawudli ufishi. hence, Angazi ngasizathu sini,

kodwa nje kuyiqiniso. lastly, Okunye uma wenza imithi yenhlanhla akumele uzimbandakanye

ocansini. Kuyobe usuyinyomfile ke lapho, uyothi umuthi mawungasasebenzi bese

uyaqala usole inyanga. lastly, Thola imithi yangempela uyisebenzise ngendlela okuyiyona.

CATEGORIES
TAGS
Share This
Lets Chats
message
instagram
sms
skype
whatsapp
telegram
wechat
twitter
phone
email
FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6