Ukuhlonipha abangasekho

Ukuhlonipha abangasekho

Ukuhlonipha abangasekho

Ukuhlonipha abangasekho indlela abantu abangamaZulu

abakhumbula ngayo, abahlonipha ngayo nabaxhumana ngayo nabantu abangasekho

Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye

ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. In addition on, Uma umuntu

eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe

asebashona. Kukholelwa ekutheni bazoba ndawonye babheke laba abasaphila

emhlabeni. Abanye abantu bakholelwa ukuthi amadlozi angumxhumanisi phakhathi

kwabuntu abaphilayo noNkulunkulu, nokuthi basebenzisana noNkulunkulu. However, Abantu

abangamaZulu bawahlonipha kakhulu amadlozi futhi bakholwa ukuthi fanele

zenziwe izinto ezifunwa amadlozi ukuze izinto zihambe kahle empilweni njengoba

wona esondelene noNkulunkulu. Izangoma ziyabasiza abantu ukuthi bazi ukuthi

amadlozi abo afunani kubona, njengokuthi kudingeka usiko elithile,

abantu abangasekho bayafika nangephupho. Abantu abadala bayakwazi ukuhlaziya

amaphupho, bayakwazi ukusho ukuthi amaphupho asho ukuthini.

Ukuhlonipha abangasekho

Uma uphupha umuntu ongasekho owumndeni noma ubekade ewumngani

nawe, ekutshela ukuthi ulambile noma uyagodola, kudingeka enzelwe

umsebenzi. Uma lowo muntu omuphuphile ebekade ewu mngani, uyahamba

uyotshela umndeni wakhe bese kuba yibona abamenzela umsebenzi. Uma

umuntu ongasekho efika kuwe ngephupho, efika esesimeni esihle, emamatheka

futhi ehleka nawe; kukholelwa ukuthi uzoletha izinhlanhla. Uma ubanamaphupho

amaningi ngabantu asebadlula emhlabeni basemndenini noma uba namaphupho

ongawaqondi, ungaya ukuyobona isangoma bese sona siyakutshela ukuthi kudingekani. Besides,

ukuhlonipha abangasekho

Ukuhlonipha abangasekho

Isikhathi esiningi, abantu abangamaZulu bavakashela emathuneni

uma kukhona isiko elithile abazolenza kodwa kuyenzeka ukuthi bavakashe

kungekho usiko elizokenziwa; njengo kuyolungisa ethuneni, ususe udoti notshani.

Uma kuzombulwa itshe, kubalulekile kuthi kuyiwe emathuneni. Mekuzombulwa itshe,

kwenziwa kanye kanye nesiko elaziwa ngokuthi ukubuyisa umuntu ongasekho ekhaya.

Lolusiko lenziwa emvakonyaka noma emibili umuntu eshonile. Bekuzokwenziwa lolusiko,

umndeni uqala uhambe uye ethuneni lalowo ongasekho befike bakhulume naye,

bamutshele ngalokho abazokwenza, bangakhuluma nangezinkinga ababhekene nazo.

Ngayizolo kosuku lokwembula itshe, kuhlatshwa inkomo, kuthunyiswe

impepho bese kukhulunywa namadlozi.

Ukuthunyiswa kwempepho kusetshenziselwa ukuxhumana namadlozi, kwesinye

isikhathi impepho uyayithunisela ukeqeda ikhanda elikuphethe noma uma uphupha kabi,

ukuxosha imimoya emibi kodwa isikhathi esiningi impepho ithuniselwa ukuxhumana namadlozi.

Kwesinye isikhathi impepho ithuniselwa ukukhumbula nabangasekho futhi ijwayele

ukuphelezelwa IsiZulu (utshwala besiZulu). Isiko / umsebenzi awuphelele ngaphandle

kwesiZulu futhi impepho ibalilekile kwamasiko okuxhumana nabaphansi.

Ukuhlonipha abangasekho

Love spells to end abusive boyfriend and change cast this spell if you are you struggling with your love life? Do you wish you had someone to share your sorrows and happiness with? Perhaps you already have your eyes set on someone who doesn’t seem to be very interested in you? What can you do? You try to revive your love life with the use and guidance of my same day love spells.In addition o,I am an experienced spell caster but not just that.Besides, My strength lies in being a real love spells caster whose spells have transformed the love lives of those less fortunate in love. Lastly,

[wpforms id=”3838″]

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
Lets Chats
message
instagram
sms
skype
whatsapp
telegram
wechat
twitter
phone
email
FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6