UKUGQUMA

UKUGQUMA

UKUGQUMA

Ave kubalulekile ukugquma. Yebo abantu abaningi

abakuthandisisi kahle ngoba ngathi kuthe ukuba nzinyana kancane. additionally, Uma

umuntu egquma usuke esusa yonke imimoya emibi kanye nezichitho

nawowonke amabhadi asuke efakiwe. Kodwa akusho ukuthi

noma ungathatha amanzi asempompini noma asemfuleni

ugqume ngawo uzobe usuwasusile wonke amabhadi nezikhwakhwalala. Cha,

ayidumi kanjalo mayizosuka. however, Kunemithi

yakhona esetshenziswayo ukuze umuntu akwazi ukuthi asizakale.

Uyothola abantu abahlukile abagquma ngezindlela ezihlukile.

Okubalulekile nje ukuthi ulandele imigomo nemibandela.

 

UKUGQUMA

Abanye bakugquma ngesitofu, abanye bakugquma ngebhodwe. however, Ave

ngingakugqugquzeli ukugqunywa komuntu kusethsenziswa isitofu. hence, Izinyanga zibuye

zizitshele ukuthi zazi kakhulu kanti cha. Umuntu akhale lapha phakathi, uyasha isitofu lesi wena

uqinise ikhanda uyobona ngomuntu eseqimtheka phansi nje. Phela bakwethu sinezifo ezingafani.

Kodwa-ke nawe muntu olashwayo ungatefi.

 

UKUGQUMA

Kunezinye izinto okumele uzibeke emqondweni uma uzosebenzisa

imithi. hence, Njengesigqabo sothando nje, kuye kuthiwe ungawudli ufishi. Angazi ngasizathu sini,

kodwa nje kuyiqiniso. Okunye uma wenza imithi yenhlanhla akumele

uzimbandakanye ocansini. Kuyobe usuyinyomfile ke lapho,

uyothi umuthi mawungasasebenzi bese uyaqala usole inyanga. lastly, Thola imithi yangempela uyisebenzise ngendlela okuyiyona.

UKUGQUMA

CATEGORIES
TAGS
Share This
Lets Chats
message
instagram
sms
skype
whatsapp
telegram
wechat
twitter
phone
email
FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6