Imithi Yothando Sebenza Ngempela

Imithi Yothando Sebenza Ngempela

Imithi Yothando Sebenza Ngempela

Imithi yothando sebenza ngempela yiwona ke lomuthi

ofunwa yiwo wonke umuntu wesifazane nowesilisa ohlala kuleli.

Uthando akuyona into etholakala kalula kanti futhi akuyona into ongaphila

kalula ngaphandle kwayo. In additional, Ubhekaminangedwa omunye wemithi enohlonze

nesebenzayo yesizulu noma ngizothi yesintu. Mina ngokwami ukwazi noma

ngokwami ukucabanga, lomuthi ufanele abantu besifazane. Nakuba nabantu besilisa

sebewusebenzisa kodwa umthetho wakhona kumele engabe usetshenziswa

abantu besifazane. Silula nje isizathu salokho.

Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho

ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. Ibona abajola kakhulu

kunabantu besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating.

Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na? Lomuthi unceda wena ukuthi

ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. Ngalomuthi ungaba

naso isiqiniseko sokuthi uthando lwenu aluphazamiseki. However, Ukungaphazamiseki kothando

lwenu kusho ukuthi ungakwazi ukuhlala nendoda noma nonkosikazi wakho engekho umnakwenu ozokubangela inkathazo. Phela ayikho into enyinkinga njengokuba nomnakwenu.

Imithi Yothando Sebenza Ngempela

Umnakwenu lo engakubulala nokukubulala. However, Ngezizathu

eziningi ezingabangela lokho. Kungagcini nje lapho, engakuthakatha

ngisho nokukuthakatha. Engani phela kunenkunzimalanga yomuthi obizwa

ngesichitho. Yiwo kanye-ke lomuthi ohlukanisa abantu. Yiwo kanye lomuthi oqeda

imizwa owawunayo noma onayo ngomuntu wakho. Pho ubanike ofuna

ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakhe. Musake nawe ukuvuma ukuthathelwa

isithandwa senhliziyo yakho. Zitholele ubhekaminangedwa wakho ngokushesha.

Lomuthi wawusetshenziswa nakudala. Sisodwa ke

nje isizathu esasidala ukuthi lomuthi usetshenziswe. Ingenxa

yesithembu. Phela isithembu ilapho khona umuntu wesilisa oyedwa

eseganwe abantu besifazane ababili kuya phezulu. Lastly,  Wawuye uhlale uzwa

kuthiwa nje umasibanibani uyintandokazi engani kwakusukela khona la. Ucabanga

ukuthi kuyadlalwa wena, yayidliswa ngisho ukudliswa indoda. Uyobona

ngendoda isiyisiyoyoyo nje isidlala umfazi kusukela la. Hence, Kodwa-ke ubhekaminangedwa

akuwona owokwenza lokho kodwa owokwenza umuntu omuthandayo athande wena kuphela..

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
Lets Chats
message
instagram
sms
skype
whatsapp
telegram
wechat
twitter
phone
email
FacebookWhatsappSkypeInstagramTwitterMenu - 6